Historie og samfundsfag

9. klasse     2 perioder, 6 uger - i alt 78 lektioner
Den nyere tids politiske historie: Renæssancen og naturvidenskabens fremkomst. Den moderne stats opståen, belyst ved udviklingen i Frankrig. Den franske revolution 1789 og dens for­udsætninger og følger for Europa. Imperialismen, den industrielle revolution, liberalismens grundlag og opståen. Kommunismens baggrund. Karl Marx og F. Engels. Forudsætninger for og udbrud af 1. verdenskrig. 2. Verdenskrig. Den Kolde Krig. Berlinmurens fald og tiden efter 1989.
Opgaver: For hver periode er der udarbejdet et arbejdshæfte med elevens selvstændige beskrivelse af emnerne. Desuden har eleverne afleveret skriftlige opgaver over selvvalgte emner fra den nyere tids historie og holdt et foredrag i klassen.

10. klasse     2 perioder, 5 uger - i alt 65 lektioner
De ældste kulturers udvikling belyst ved deres afhængighed af klima og geografi: Fra nomade til bonde; bysamfundene i Mesopotamien og Ægypten. Den græske polis og demokratiets opståen i Grækenland. Overgangen fra sagn og myte til historisk tidsopfattelse i den græske kultur med hovedvægt på tænkningens udvikling i Græ­kenland.
Opgaver: Udarbejdelse af arbejdshæfte indeholdende referater, rekonstruktioner og analyser. Eleverne valgte selv et emne fra den klassiske  kultur og skrev en opgave derom.

11. klasse     2 periode, 6 uger - i alt 65 lektioner
1. periode: Arven fra antikken: græsk demokrati, romersk republik, jødisk patriarkat. Middelalder skolastik. Kopernicus og Galilei. Statslære: Machiavelli, Locke, Montesquieu og Rousseau. Erkendelsesfilosofi: empirister, rationalister, idealister. Moralfilosofi: Kant og J.S. Mill. Historiefilosofi: Hegel og Marx. Eksistenstialisme: Kierkegaard. Opgaver: Udarbejdelse af periodehæfte.
2. periode: Forberedelse og efterbearbejdelse af samfundsfaglig studietur.

10. og 11. klasse    1 time ugentligt, 30 timer ialt.
Eleverne udarbejdede en samfundsfaglig rapport på 6 - 8 sider om et land, de selv valgte, og beskrev dette udfra et politisk, økonomisk og et sociokulturelt standpunkt. Metoden var samfundsfaglig projektmetode. Desuden blev der arbejdet med relevante aktuelle artikler.

11. klasse    1 studierejse, 11 dage
Samfundsfaglig ekskursion i 11 dage til Beograd og Sarajevo. Studierejsen er et studium af Europas historiske, politiske, sociale og økonomiske udvikling gennem de sidste 100 år, samt internationale systemer og konflikter med særlig henblik på Balkankrigene i 1990erne. Indføring i samfundsfaglig projektmetode og -opbygning.
Opgaver: Eleverne arbejdede projektorienteret i grupper med emner/opgaver som blev afsluttet med en større samfundsrapport.

12. klasse     1 periode med nationaløkonomi, 3 uger i alt 24 lektioner
Nationaløkonomi og makroøkonomiske sammenhænge. Den økonomiske teoris historie med vægt på markeds- og planøkonomi samt alternative økonomiopfattelser. Desuden blev begreberne kapital, arbejde, produktion, penge- og varekredsløb, distribution, handel, og forbrug gennemgået.
Opgaver: Periodehæfte med skriftlige referater af de gennemgåede emner, samt en skriftlig individuel opgave om et samfundsøkonomisk emne med fokus på en aktuel problemstilling.

1 samfundsfagligt projekt, 3 uger - i alt 120 lektioner

Samfundsfagligt projekt: Under overskriften "Mennesket i Midten" sattes fokus på kriserne: finanskrise, klimakrise, miljøkrise og demokratikrise. Eleverne valgte et emne, som herefter skulle afgrænses og defineres som et problemområde og ses i relation til politik, økonomi og kultur. Der blev holdt en række foredrag indenfor disse områder, og i grupper arbejdedes med litteratursøgning og interviews af politikere (repræsentanter for de forskellige partier). Arbejdet skulle afsluttes med en mundtlig fremlæggelse/foredrag og en kunstnerisk præsentation i form af fx udstilling, film, interaktion med publikum mm.