Kemi

Gennem de fire års kemiundervisning på Vidar Skolen udarbejder eleverne deres egen kemibog idet alle notater fra undervisningforløbene og ikke mindst rapporterne over de mange forsøg samles i en bog, der udleveres i 9. klasse og følger dem frem til slutningen af 12. klasse.

9. klasse: 1 hovedfagsperiode, 3 uger - i alt 39 lektioner

Årets tema er den organiske kemi under temaet ”Follow that carbon”, hvor der primært ses på de levende processer, hvor carbonforbindelser dannes. Der lægges ud med forbrænding og fotosyntesen. Herefter gæringsprocessen, hvor alkoholen ethanol dannes. Der undervises i ethanols påvirkning af kroppen og der udregnes promiller. Herefter ethanols omdannelse til ethanal og videre til eddikesyre, hvor en eddikemor vises frem. Ether fremstilles og til slut en ester ud fra en alkohol og en carboxylsyre. Det er kendetegnende, at der for hver af stofgrupperne alkoholer, aldehyder, ethere, carboxylsyrer og estere fremvises flere eksempler hentet fra hverdagen og deres kemiske struktur omtales.

En stor del af undervisningen bliver brugt på at lave kemiske forsøg, som eleverne efterfølgende skriver rapporter over. Derudover besøger eleverne Carlsberg Besøgscenter.

Kemiøvelser, 3 uger – i alt 18 lektioner

Eleverne lærer at læse en forskrift og gennemføre forsøg, der relaterer sig til hovedfagsundervisningen. Blandt andet forsøg med Fehlings reagens I og II og Tollens reagens. Der bliver fremstillet alkohol ved gæring og efterfølgende destillation. Deruover test for alkohol á la politiets promilletest. Og kunstige duftstoffer (estre) bliver fremstillet udfra alkohol og syre.

10. klasse    1 hovedfagsperiode, 3 uger - i alt 39 lektioner

Her er årets tema den uorganiske kemi. Først omtales det periodiske system og dets inddeling i metaller/ikke metaller. Spændingrækken berøres, hvorefter der er fokus på syrers, basers og saltes kemiske egenskaber. En stor del af undervisningen bliver brugt på at lave kemiske forsøg, som eleverne efterfølgende skriver rapporter over.

Der aflægges besøg på Damhusåens Rensningsanlæg med henblik på at kende til vandets kredsløb og forstå udvalgte saltes vandforureningproblematikker.

Kemiøvelser, 3 uger – ialt 18 lektioner

Eleverne udfører selvstændigt udfra en forskrift forsøg, der relaterer sig til hovedfagsundervisningen. Det være sig fremstilling af mættede opløsninger til dyrkning af krystaller, syre/base forsøg, praktisk anvendelse af baser ved fremstilling af sæber og tandpasta.

11. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner.

Undervisning i opbygningen af det periodiske system herunder opdeling i metaller/ikke metaller og elektronmodellen for atomets opbygning. 12 grundstoffer bliver nøje gennemgået udfra atomtegn, atomnummer, elektronstruktur, placering i det periodiske system, opdagelse, navngivning, udseende, egenskaber og anvendelse. For hvert grundstof bliver der udført mindst et forsøg til beskrivelse af dets karakteristika. Hver elev får til opgave selvstændigt at fremlægge et grundstof efter samme disposition ved selv at indhente de nødvendige data herunder selvstændigt udføre et forsøg. Fremlæggelsen kombineres med en skriftlig rapport.

 

12. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner.

Undervisning i kemiens historie fra den klassiske græske teoridannelse til vor tid. Repetion af af det periodiske system, med fokus på 7. hovedgruppe, halogenerne. Resten af tiden gennemgås den organiske kemi med de funktionelle grupper alkaner, alkener , alkyner, alkoholer, aldehyder, ketoner ,carboxylsyrer og aminer. Til slut berøres alkaloider og andre smertestillende stoffer.

En stor del af undervisningen bliver brugt på at lave kemiske forsøg, som eleverne efterfølgende skriver rapporter over. Derudover besøger eleverne Farmaceutisk Fakultet på Københavns Universitet.