Dansk - fagplan

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag


Slutmål efter 9. klasse

Ved slutningen af 9. klasse skal eleverne:

 

 • kunne deltage aktivt i samtaler og diskussioner samt mundtligt gøre rede for et stykke arbejde, så indholdets betydning tydeligt fremgår
 • kunne læse skøn- og faglitteratur samt avisartikler om almene emner, sikkert og med indlevelse sådan, at indholdet kan gengives sammenhængende
 • kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt om tanker, følelser og erfaringer på en sammenhængende og varieret måde
 • kunne skrive historier, breve, sammenfatninger og redegørelser således at indholdet tydeligt fremgår og beherske skriftsprogets normer for stavning, sætningsopbygning og tegnsætning
 • have elementære kundskaber i forhold til sproget og kunne gøre iagttagelser af sprogbrug i forskellige situationer for derigennem at kunne videreudvikle sit eget sprog.
 • kende til relevante store skønlitterære værker og forfatterskaber, som indgår i vor kulturarv
 • kunne udtrykke sig gennem billeder, lyd, tekst samt dramatisk form
 • kunne læse norske og svenske tekster

 


Delmål efter 3. klasse

Ved slutningen af 3. klasse skal eleverne:

 • kunne udtrykke sig både mundtligt, skriftligt såvel som dramatiserende,  på en alderssvarende tilfredsstillende måde
 • kunne være aktivt lyttende
 • kunne læse lettere tekster, både kendte og ukendte

 

 

Delmål efter 6. klasse

Ved slutningen af 6. klasse skal eleverne:

 • kunne skrive historier i forskellige genrer, breve, optegnelser og redegørelser med tydelig håndskrift og på en sådan måde, at modtageren kan forstå det
 • mundtligt kunne fortælle og redegøre for en oplevelse, så indholdet bliver  begribeligt for lytteren
 • kunne læse  sikkert op
 • kende til og kunne bruge de almene regler for retskrivning og stavning
 • i arbejdsbøger kunne formulere egne refleksioner samt berige fremlæggelsen med små digte, billeder m.m.
 • have opøvet en fornemmelse for sprogets lydkvalitet gennem faget eurytmi samt gennem recitation af vers og digte - alene og i grupper
 • have øvet sig i at genkende og kunne arbejde med de forskellige ordklasser og verbets tempusformer
 • have øvet sig i at arbejde med sætningsanalyse og tegnsætning
 • have arbejdet med lettere norske og svenske tekster

 

 

Faget i klasserne - fagplanen

1. klasse

Det første skoleår, en kort metodisk kommentar

 • arbejdet i 1. klasse har som mål at barnet bliver kendt med og kan skrive de store bogstaver

 • folkeeventyret er det centrale fortællestof. Ved siden af eventyrerne  fortæller man om den omgivende verden gennem sagn og fortællinger om forskellige stene, planter eller dyr, om stjernernes gang på himlen eller om menneskets arbejde på jorden

 • formtegning,  recitation, sang og bevægelse

 • skoleåret afsluttes med et større eventyrskuespil

 • det primære mål er ikke at eleverne skal kunne løse i 1. klasse, men at involvere barnet i et aktivt, vækkende og glødesfyldt møde med det talte, skrevne og læste ord

2. klasse


3. klasse

 • det gamle testamente er det centrale fortællestof sammen med fortællinger om de gamle hovederhverv: bonden, fiskeren, hyrden og smeden

 • indsigt i årets forløb og menneskets forskellige arbejdsopgaver

 • en sammenhængende håndskrift, skråskriften, bliver etablere.

 • skrive digte og fortællende tekster i grupper og individuelt

 • orddiktat introduceres

 • løse ukendte tekster

 • formtegning, recitation, sang og bevægelse, skuespil

 • den første grammatikundervisning introduceres

 • husbygning

 

4. klasse

 • det centrale fortællestof er den nordiske mytologi, vikingetidens historie samt udvalgte heltesagn

 • formtegning, recitation, sang og bevægelse, skuespil

 • håndskriften plejes, fyldepennen introduceres. Andre skriftformer

 • brevskrivning påbegyndes, orddiktat og lettere diktater

 • udforme frie genfortællinger ud fra noget kendt og selvoplevet i vekselvirkning med fælles tekster

 • fælles læsestof, højtlæsning og stillelæsning

 • samtaler om det læste.

 • udsagnsordet tider. Første sætningslærer og arbejdet med navne- og tillægsord udvides

 • retskrivning

 

5. klasse

 • de gamle kulturepoker udgør det centrale fortællestof med de græske myter og heltesagn som det væsentlige temaudtryk

 • i skrivning øves elevernes personlige  via genfortællinger og frie opgaver.

 • sketcher og dialoger skrives og fremføres

 • brevskrivning. Diktater

 • formtegning, recitation, sang og bevægelse, skuespil

 • veksle mellem forberedt og uforberedt højtlæsning, stillelæsning

 • genfortælle læste bøger mundtligt såvel som skriftligt

 • direkte og indirekte tale. Anførselstegn og øvrige sætningstegn. Udsagnsordets aktive/passive form. Ordklasser


6. klasse

 • roms historie, Jesu liv og den europæiske middelalder udgør det centrale fortællestof

 • sætningsanalyse, sprogets iboende love, retskrivning og tegnsætning er de centrale områder for klassetrinnet

 • større selvstændighed omkring informationskilder øves

 • skriveglæden søges vedligeholdt gennem frie fortællinger, sketcher/gysehistorier o.l.  Hvad der er et 'godt' skrivesprog øves

 • brevskrivning også forretningsbreve. Diktater og skoleavis

 • højtlæsningen plejes, med både prosa, poesi og skuespil

 • recitation og skuespil

 • håudskriften plejes med kalligrafi


7. klasse

 • fortællinger om folk og kulturer fra forskellige verdensdele udgør det centrale fortællestof sammen med biografier om store personligheder

 • stifte bekendtskab med og bevidstgøre de forskellige genre

 • øve det personlig udtryk i f.eks. stile. Disponering og form

 • formulere egne tanker og følelser skriftligt og mundtligt gennem stile, diskussioner og samtaler, både i grupper og individuelt

 • forskellen i sprogbrug ved beskrivende og meningsytrende omtale af f.eks. en bog

 • kalligrafi, recitation, norsk og svensk

 • modalverber, hoved- og bisætninger, sætningslære, sætningsanalyse, ordbestemmelse, retskrivning og diktat

 • fremmedord, synonymer, antonymer - brug af ordbog

8. klasse

 • den mangeårige tradition med fortællestof afsluttes i 8. klasse med biografier af personligheder fra især den industrielle revolution

 • at betragte sproget udefra er et hovedtema. Episke, dramatiske, prosaiske og poetiske tekster

 • fortællende, betragtende og beskrivende stilopgaver er et tyngdepunkt

 • norsk og svensk lyrik og læsestof

 • et stort dramatisk værk opføres. Shakespeare, Schiller, Holberg e.l.

 • samtaler og diskussioner om vedkommende og nutidige emner

 • overblik over grammatikken, bevidstgørelse af sproglige virkemidler, retskrivning og brug af ordbog er centralt


9. klasse

 • litteraturhistorie, romantikken, humor og idealismen belyses især ved hjælp af biografier

 • vedligeholdelse og repetition af reglerne inden for grammatik, ortografi og syntaks

 • skriftlige arbejder i forskellige stilarter

 • introducere disposition til en ræsonnerende opgave

 • samtaler og diskussioner v.h.a. saglige argumenter og ordstyrerOversigt over danskundervisningens elementer
Recitation og rytmisk arbejde
Fortællestof
Skrivning og læsning
Øvelse af udtryksevnen

Skuespil
Sproglære - grammatik, ortografi/retskrivning og tegnsætning
Litteratur og litteraturhistorie

Nordiske sprog, sproghistorie
Poetik og metrik