Fysik - fagplan

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag

Slutmål efter 9. Klasse

Ved slutningen af 9. klasse skal eleverne

 • hovedsageligt ud fra egne eksperimenter forstå hvordan mekanisk udveksling virker, og hvordan den kan udnyttes 
 • have viden om begreberne masse, kraft og tryk, og om hvordan de bruges på faste stoffer, væsker og gasser 
 • vide hvad der menes med en elektrisk kreds samt kende til begreberne spænding, strømstyrke, modstand, elektrisk effekt og energi 
 • delvis gennem egne eksperimenter kunne beskrive, hvordan magnetisme kan skabes af elektricitet, og hvordan elektricitet kan skabes af mekanisk bevægelse i et magnetfelt 
 • have kendskab til hvordan klassiske elektriske apparater som glødelampen, elmotoren og generatoren blev opfundet samt kende til sikkerhedsregler for elektricitet i hjemmet 
 • have kundskab om varmens sammenhæng med stofudvidelse og faseforandringer 
 • kunne beskrive, hvordan varme lagres og overføres mellem forskellige objekter 
 • kende til energiformer og energiforvandlinger og kende til sammenhængen mellem energihusholdning, miljø og sikkerhedsspørgsmål


Delmål efter 6. Klasse

Ved slutningen af 6. skal eleverne

 • kunne gennemføre egne undersøgelser og gøre systematiske iagttagelser 
 • kunne beskrive forskellige lys/optiske fænomener, hovedsagligt ud fra egne eksperimenter 
 • kunne beskrive forskellige lyd/akustiske fænomener, hovedsagligt ud fra egne eksperimenter 
 • hovedsagligt ud fra egne eksperimenter, kende til magnetiske fænomener 
 • kende til forholdet mellem tonehøjde/frekvens og fx længden på en streng


Fagplanen - faget i klasserne

1. - 5. klasse

 • i de fem første skoleår finder der ikke nogen egentlig fysikundervisning sted. Men der foregår en forberedelse, og den omfatter til at begynde med hele naturfagsundervisningen. Den begynder som et alment forhold til naturen og til den ydre virkelighed. Hele den kunstneriske virksomhed som børnene udøver i den tidlige skolealder, vil medvirke til at give dem en stærkere virkelighedsoplevelse og en større intensitet og bevægelighed i de sanseiagttagelser, som gøres senere i fysikundervisningen. Forberedelsen til fysikundervisningen omfatter således al undervisning som er rettet mod sanseoplevelser: fra fri leg og motorisk aktivitet i de små klasser til en mere kontrolleret bevægelse i eurytmi og gymnastik, sprogøvelser, instrumentalmusik, kredslege, formtegning og malning. Alsidige sanseoplevelser på ture i skoven og på landet, indlevelse i farvernes virkelighed i malning og tegning, opøvelse af lytteevnen i musik, sang- og lytteøvelser mm., vil virke befordrende på den koncentrerede sanseiagttagelse, som finder sted i fysikundervisningen


6. klasse

 • akustik med udgangspunkt i elevens erfaringer fra det musikalske arbejde 
 • optik med udgangspunkt i erfaringer fra maleundervisningen 
 • magnetisme 
 • varmelære, modsatte virkninger af varme og kulde


7. klasse

 • mekanik: balance, ligevægt, tyngdepunkt, vægtstangsprincippet mm 
 • akustikken videreføres fra 6. klasse 
 • optikken føres videre med spejlbilleder, sammenligninger med øjets optik 
 • varmelæreren føres videre med varmeledere og varmeudvidelse mm 
 • elektricitet: jævnstrømskilder mm


8. klasse

 • hydro- og aerodynamik: Arkimedes' principper mm 
 • akustikken videreføres med lydhastighed mm
 • elektromagnetisme, strømmens magnetiske virkning mm
 • optikken videreføres


9. klasse

 • varmelære, mekanik, elektricitetslære og akustik er igen hovedemnerne, men nu videreføres og forbindes emnerne således, at eleverne oplever, at de kan forbinde deres tænkning med det, som foregår i den tekniske omverden 
 • varmelære og mekanik føres frem til, at eleven før en forståelse af dampmaskinen samt moderne varmetekniske maskiner og apparater 
 • elektricitet og akustik gennemgåes således, at eleven ledes hen til en forståelse af telefonen.