Matematik

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag


Slutmål efter 9. klasse

Efter 9. klasse skal eleverne:

 • være fortrolige med at udføre de fire regningsarter med rationelle tal, hertil medregnes også de negative tal, samt beherske den grundlæggende regning med kvadrat- og kubikrødder 
 • være orienteret om algebraens muligheder og vigtighed, når det gælder brugen af bogstaver til bevisførelse og læsning af komplicerede regneopgaver 
 • have gode færdigheder i overslagsregning, både med hensyn til hovedregning og ved brug af lommeregner 
 • have kundskaber om procentregning, proportionalitet, lineariteten y=ax+b, ekvationer, afstande, skalaer, vinkler, arealer, volumen ved hverdagskalkuler eller ved problemlæsning inden for afgrænsede emner 
 • kunne tolke, anvende og beherske grundlæggende typer af tabeller og diagrammer fremstillet i et koordinatsystem 
 • kunne udfører grundlæggende algoritmer med en anden basis end 10 og være fortrolige med simpel grundlæggende kombinatorik og klassisk sandsynlighedsregning 
 • kende til det grundlæggende i euklidisk geometri, inklusiv den vigtigste syntetiske geometri om elipser og parabler 
 • beherske Eulers polyedersætning og kunne læse simple konstruktionsopgaver af udvalgte polyederDelmål efter 3. klasse

Efter 3. klasse skal eleverne:

 • kende tallene og kunne tælle aldersvarende 
 • kunne skrive tallene 
 • kende til de fire regningsarter 
 • kende til titalssystemet og de første tabeller 
 • have erhvervet sig grundlæggende færdigheder i formtegning 
 • kende klokken og have kendskab til mål- og vægtenheder


Delmål efter 6. klasse

Efter 6. klasse skal eleverne:

 • beherske de fire regningsarter 
 • være fortrolige med begreberne fællesnævner og fællesfaktor 
 • have grundlæggende færdigheder i regning med brøk og decimalbrøk 
 • formå at læse elementære opgaver som hovedregning 
 • være fortrolige med håndteringen af ekstremt store og små tal 
 • have grundlæggende færdigheder i rente- og bogstavsregning 
 • være orienterede om de grundlæggende geometriske figurer således, at de kan tegne dem og redegøre skriftligt for, hvordan de tegnes. 
 • Have grundlæggende færdigheder i areal og volumenberegningFaget i klasserne og fagplanen
1. klasse

 • rytmer som grundlag for alt talbehandling 
 • kvaliteten i de enkelte tal fra 1 til 12 
 • tælle i rytmer, tallene fra 1 til 20 
 • indføring af de fire regningsarter 
 • øvelser i regning, primært hovedregning 
 • indføring af symbolerne for de romerske og arabiske tal 
 • formtegning ud fra talkvaliteterne


2. klasse

 • rytmiske talrækker videreføres og udvikles til tabellerne 
 • talrækken udvides til 1000 
 • de fire regningsarter videreføres både skriftligt og som hovedregning på analytisk vis (fra helheden til delene). 
 • formtegning: symmetriske former, de første formforvandlinger


3. klasse

 • de fire regningsarter øves til en vis sikkerhed, den syntetiske gængse regneform indføres 
 • titalssystemet, cifferplacering og mente 
 • praktiske opgaver 
 • mål og vægt, benævnte tal, klokken 
 • den lille tabel 
 • formtegning: komplicerede symmetriformer, indre og ydre rum i figurerne


4. klasse

 • brøkregning er årets tema 
 • træning i grundlæggende regnefærdigheder, både hovedregning såvel som skriftlig regning 
 • decimalsystemet 
 • vægt på praktiske opgaver, mål og vægt uddybes 
 • faktorisering indføres, tabeller øves 
 • formtegning med vægt på linjer der skærer hinanden og på det æstetiske udtryk

5. klasse

 • konsolidering af de fire regningsarter 
 • repetition af brøkregning, indføring af regnereglerne, tabeller øves 
 • overgang til decimalbrøk 
 • fortsættelse af praktisk regning, mål og vægt, flade og volumen 
 • formtegningen afsluttes med overgangen til frihåndsgeometri


6. klasse

 • repetition af regneregler, brøkregning og decimalbrøk 
 • praktisk regning, fladeberegning (se geometri) 
 • procentregning og rentesregning 
 • simpelt regnskab 
 • indføring af bogstavsregning, formler for rente og flademål 
 • udvikling af elementær algebra frem til parenteser og potenser 
 • for øvelser til ligninger med udgangspunkt i praktiske opgaver 
 • Geometri 
  • symmetriske former med overgang til grundkonstruktioner med passer og lineal 
  • vinkelkonstruktioner med cirklen som grundlag 
  • enkle trekantskonstruktioner, regulære mangekanter 
  • fladeindhold for rektangel og trekant 
  • cirklen, forholdstallet pi, omkreds og fladeindhold 
  • Pythagoras' sætning, kun geometrisk


7. klasse

 • potenser af hele tal, introduktion af kvadratrod og kubikrod 
 • indføring af negative tal 
 • bogstavsregning med parenteser, multiplikation, faktorisering m.m. 
 • kvadratsætningerne 
 • simple lineære ligninger 
 • praktiske opgaver med det nye stof 
 • Geometri 
  • grundlæggende cirkelgeometri, vinkelforhold og konstruktioner 
  • trekantsgeometri, kongruens og ligeformethed, transformationsprincipper 
  • grundlæggende om geometriske steder 
  • pythagoras-sætning med tilknytning af areal 
  • perspektivtegning


8. klasse

 • repetition af algebra især faktorisering og brøk 
 • potenser, kvadrattal og kvadratsætningerne 
 • kvadratrod og kubikrod 
 • algebra og ligninger videreføres 
 • repetition og øvning af alt tidligere gennemgået stof 
 • Geometri 
  • volumen, areal og forskellige konstruktionsopgaver 
  • pythagoras-sætning videreføres til praktisk anvendelse 
  • diagrammer som forberedelse til koordinatsystemet


9. klasse

 • talsystemets udvikling 
 • mængdealgebra, kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsberegning 
 • proportionalitet, den rette linje i koordinatsystemet 
 • ligninger, formellære, andengradsligninger 
 • interpolation, tilnærmelsesværdier og inkommensurable størrelser 
 • Geometri 
  • analytisk geometri, keglesnitgeometri 
  • praktiske problemer i forbindelse med polyeder