Tysk - fagplan

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlagSlutmål efter 9. klasse

Ved slutningen af 9. klasse skal eleverne

 • kunne forstå talt tysk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen 
 • kunne deltage i samtaler om dagligdags emner og andre kendte forhold 
 • i et enkelt sprog kunne berette, både mundtligt og skriftligt, hvad han/hun har hørt, læst eller oplevet 
 • kunne anvende tysk i mødet med en person, der har tysk som modersmål 
 • kunne løse og tilegne sig indholdet i fortællende og beskrivende tekster samt uddrage fakta af en faglig tekst og gengive dette mundtligt på forståelig vis 
 • kunne formulere sig skriftligt i enkle former i fx meddelelser og breve 
 • have tilegnet sig almen viden om samfundsforhold, kulturtraditioner og livsvilkår i de tysktalende lande 
 • kunne anvende ordbog og søge viden gennem andre medier 
 • kunne anvende viden om centrale grammatiske områder med hensyn til den sproglige form 
 • kunne anvende retstavning og tegnsætning således, at meningen i en tekst bliver tydeligtgjort


Delmål efter 3. klasse

Ved slutningen af 3. klasse skal eleverne

 • have beskæftiget sig mundtligt med sproget gennem sang, leg og recitation og derved har fået opbygget et ordforråd


Delmål efter 6. klasse

Ved slutningen af 6. klasse skal eleverne

 • kunne forstå tydelig og enkel tale 
 • kunne udtrykke sig i enkle samtaler om dagligdags ting 
 • kunne forstå enkle digte, fortællinger og tekster 
 • kunne gøre sig forståelig med skriftlige meddelelser o.l. 
 • kende til de mest almindelige livsvilkår i de tysktalende lande 
 • kende til den første grundlæggende grammatik


Faget i klasserne - fagplanen

1. klasse

 • igennem sang, bevægelse og recitation leges sproget ind 
 • et ordforråd hentet fra de nære omgivelse opbygges gennem lege, bevægelser, små skuespil og improvisationer 
 • eleverne opfordres til at have korte samtaler på eget initiativ


2. klasse

 • arbejdet med sang, bevægelse, recitation og drama videreføres fra 1. klasse 
 • gennem samtaler øves brugen af modsætninger i sproget som ja og nej, jeg og du, spørgsmål og svar 
 • ordforrådet udvides med ord fra barnets daglige omgivelser, såsom skolen, hjemmet og familien


3. klasse

 • vers, sange og digte skrives i et arbejdshæfte. Alle tekster illustreres med farverige tegninger 
 • arbejdet med sang, bevægelse, recitation og drama fortsættes 
 • ordforrådet udvides nu også med mindre tekster


4. klasse

 • grammatikken introduceres mere bevidst. Udsagnsordets nutidsformer, flertalsendelser, mm 
 • drama og recitation individualiseres mere 
 • skrive små stile og fortællinger om kendte ting 
 • højtlæsning af kendte og forberedte tekster 
 • orddiktat introduceres


5. klasse

 • grammatikken videreføres 
 • ordforrådet opbygges gennem leg og læsning af lette tekster 
 • diktat 
 • samtalen øves fortsat


6. klasse

 • grammatikken videreføres fra 4. og 5. klasse, gerne med sammenligninger mellem forskellige sprog 
 • diktater med ukendte tekster 
 • recitation og skuespil bliver stadig mere individuelt


7. klasse

 • analytisk overblik over grammatikken indtil nu 
 • regelmæssige og uregelmæssige verber 
 • recitation af længere ballader og dramatisk arbejde med længere skuespil, rollespil og sketcher 
 • ordbøger introduceres i forbindelse med oversættelse af tekster 
 • samtale og læsning især om landet og samfundet

8. klasse

 • overblik over grammatikkens hovedpunkter, verbets former og tider, direkte og indirekte tale 
 • adjektivernes og adverbiernes sproglige kvaliteter øves 
 • diktater, længere stile og skriftlige opgaver 
 • genfortælling, samtale og læsningen øves videre


9. klasse

 • grammatikken repeteres og kompletteres yderligere i forhold til grundlæggende regler  
 • det personlige skriftlige udtryk øves gennem længere stile 
 • det personlige mundtlige udtryk øves gennem fremlæggelse af noveller, tekster og samtaler om disse 
 • læsning, oversættelse og fremlægning af tyske noveller, tidsskrifter, avisartikler og digte