Musik - fagplanen

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag


Slutmål efter 9. klasse

Efter 9. klasse skal eleverne:

 • kunne deltage i et mere avanceret korarbejde
 • kunne deltage i orkesterarbejde
 • have et repertoire af danse fra forskellige kulturer og tidsepoker, inklusiv vores egen kultur
 • have musikalske kundskaber til at lave egne kompositioner og til at kunne improvisere
 • have kendskab til forskellige musikformer
 • kunne lytte aktivt til musik og reflektere over egne indtryk og oplevelser


Faget i klasserne - fagplanen

1. - 3. klasse generelt

 • intentionen for de første skoleår er, at musikken gennemstrømmer skoledagen. Der kan være sang og musik ved dagens begyndelse, før måltider, i tilknytning til fortællestunden, i sprogtimerne, ved afslutningen af skoledagen osv. Musikken væves sammen med de mange faste hændelser som giver skoledagen en form. Det kan være sang, fløjte, klangspil osv. - musik som eleverne lytter til, musik som udøves sammen med andre, musik med bevægelser og sammen med leg.

Der sker en udvikling fra pentaton til dur og mol. Hovedvægten er på enkle melodier, folkemusik, leg og musikalske oplevelse.


1. klasse

 • Musikken i det første skoleår baseres først og fremmest på den pentatone skala. Der øves enkle pentatone sange, sange lavet af læreren, ind i mellem i samarbejde med klassen. Der lægges vægt på sangglæde, der vælges sange som alle kan mestre, og i fællesskab øver man sig på at finde tonen, lytte til hinanden og til at begynde og slutte samtidigt. Musikken kombineres i vid udstrækning med sanglege og bevægelser til sangene.
 • I løbet af året introduceres pentatonfløjten.
 • Der fokuseres på udvikling af rigtig stemmebrug og gehør gennem enstemmig fællessang og fløjtespil


2. klasse

 • Temaerne fra 1. klasse fortsætter og udbygges i dette skoleår, og der tilstræbes en rolig progression med hensyn til klassens fælles færdigheder.


3. klasse

 • Som i de tidligere år vælges der sange med tilknytning til fortællestoffet, og endvidere introduceres sang i  kanon.
 • I forbindelse med indføringen af C-fløjten introduceres noderne, nodenavne og nodesystemer for første gang.
 • I løbet af skoleåret begynder den første violinundervisning, som en fælles klasseundervisning.


4. - 6. klasse generelt

 • I de tre første skoleår er den overordnede intention at vække barnets begejstring for musik, lade det opleve glæden ved at synge og spille musik sammen i klassen. Når musikglæden stille og roligt har indfundet sig, kan man fra 9 - 10 års alderen arbejde med musik, som fordrer en gradvis oparbejdelse af kundskaber og færdigheder indenfor sang og samspil. Den flerstemmige musik kræver præcision, og børnene oplever at måtte indordne sig musikkens krav for at det kan blive til musik, noget som kræver en vedvarende øvning.

Overordnet sker en opøvelse af de musikalske færdigheder og en fortrolighed med de forskellige musikalske elementer. Musikken følger de kulturhistoriske temaer i hovedfag.


4. klasse

 • Nye sange knyttes også på dette alderstrin til fortællestoffet
 • Introduktion af to-stemmig sang
 • 2- og 3-delt takt og rytmiske øvelser gennemgåes
 • På fløjten introduceres ligeledes to-stemmige stykker
 • Violinundervisningen fortsætter som fælles-undervisning


5. klasse

 • Tiden er kommet til at nuancere det musikalske udtryk - stærkt/svagt, hurtigt/langsomt
 • Mere krævende kanons og flerstemmige sange
 • På fløjten øves tre-stemmige stykker, evt. med introduktion af alt og tenorfløjte
 • Der øves nodelæsning
 • Eleverne vælger i samråd med musiklærerne et orkesterinstrument, nogle fortsætter med at spille violin. Fællesøvningen erstattes nu med individuel instrumentalundervisning én gang om ugen.
 • Klassen danner et orkester - et mini-symfoniorkester, som spiller sammen en gang ugentlig


6. klasse

 • To- og trestemmige folkeviser
 • Udvikle en sikker følelse for oktav- og grundtone
 • Basnoder indføres - evt. indføres også basfløjten
 • Nodesystemets udvikling og de forskellige nøgler
 • Klasseorkesteret fortsætter


7. - 9. klasse generelt

 • I disse år er hovedopgaven at finde frem til den musik, som eleverne selv kan deltage aktivt i udformningen af. Repertoiret udvides med fx etnisk musik og populærmusik i tilknytning til den mere klassiske musik.


7. klasse

 • Sange med enkle basstemmer, gerne tre- og firestemmig renæssancemusik, negrospirituals ol. der passer til årstemaet om de store opdagelsesrejser
 • Klasseorkester indgår nu sammen med 8. klasse i mellemskolens symfoniorkester


8. klasse

 • Mere moderne viser
 • Enkle flerstemmige arrangementer med melodier, der tager hensyn til drengenes skift i stemmeleje
 • Sange fra musicals ol.
 • Mellemskoleorkesteret fortsætter. I slutningen af året fortsætter eleverne i overskolens symfoniorkester


9. klasse

 • Overskolens symfoniorkester