Vedtægter

for Den Selvejende Institution

Vidar Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Gentofte

 

§ 1. Hjemsted

1.  Vidar Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Gentofte, er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til lov om friskoler og private grundskoler, med hjemsted i Gentofte Kommune. Skolens cvr. nr. er 10924510, skolekode 157020. Skolen er oprettet i 1950. Skolens adresse er Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte.

2.  Skolen ejer ejendommen Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte.

 

§ 2. Skolens formål

1.  Det er Vidar Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Gentoftes formål at drive friskole på grundlag af Waldorfpædagogik, som Rudolf Steiner gav grundlaget til med den første Waldorf Skole i Stuttgart i 1919. I hele skoleforløbet lægges der vægt på at udvikle det enkelte barns intellektuelle, faglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder.

2.  Det er endvidere Vidar Skolens formal at drive børnehave baseret på Rudolf Steiners pædagogiske impulser. De særlige bestemmelser som er gældende for driften af børnehaven fremgår af bilag 1 til vedtægterne.

3.Det er endvidere Vidar Skolens formål at drive vuggestue baseret på Rudolf Steiners pædagogiske impulser. De særlige bestemmelser som er gældende for driften af vuggestue fremgår af bilag 2 til vedtægterne.

 

§ 3. Bestyrelsens sammensætning

1.    Bestyrelsen består af 13 medlemmer som sammensættes af a) 7 medlemmer udpeget af præsidiet for Skoleforeningen i København (Rudolf Steiner Skoleforeningen i København) for 1 år ad gangen. b) 4 medlemmer valgt på Årsmødet (se § 5), hvoraf mindst to medlemmer skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, og som vælges for 2 år ad gangen, skiftevis 2 og 2. c) 2 medlemmer vælges af og blandt skolens medarbejdere (se punkt 3. af § 3), dog kan skolelederen ikke vælges. Desuden vælges (for 1 år) mindst 1 suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker under iagttagelse af habilitetsreglerne i friskoleloven.

2.    Skolens medarbejdere og elever kan ikke ved eventuelt medlemskab af Præsidiet for Rudolf Steiner Skoleforeningen i København deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.

3.    De på Årsmødet valgte medlemmer kan i deres funktionsperiode afsættes af forældrekredsen. Dette kræver dog, at forældrekredsen bliver indkaldt med de i § 5 nævnte frister og at dagsorden for dette Årsmøde indeholder et dagsordenspunkt, som omhandler afstemning om afsættelse af et eller flere ved navn nævnte bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse kræver almindelig stemmeflerhed af stemmerne på Årsmødet. Bestyrelsesmedlemmer valgt af præsidiet for Rudolf Steiner Skoleforeningen i København, samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

4.    De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

5.    Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6, og denne bekendtgørelse (dvs. bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.). I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

6.    Samtlige fastansatte medarbejdere på skolen vælger en gang årligt 2 medlemmer til skolens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt på et medarbejdermøde, som holdes i ugen før eller efter det ordinære Årsmøde. Medarbejdermøde indkaldes skriftligt med to ugers varsel, dagsorden skal mindst indeholde valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.    Skolens leder kan ikke være medlem af bestyrelsen. Skolens leder og ansatte kan kun deltage i valg af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre på skolen. Skolens elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan ikke deltage i valg af bestyrelsen.

8.    Bestyrelsesformanden og mindst et flertal af medlemmerne i bestyrelsen skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark, og kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

9.    Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

10. Bestyrelsesmedlemmer er ikke i udøvelsen af deres hverv undergivet beslutninger truffet af Skoleforeningen, forældrekredsen eller medarbejderne på skolen.

11. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen.      

12. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må samtidig være medlem af bestyrelsen for en anden fri grundskole.

13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark, og kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

14. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen har beslutningskompetencen.

15. For bestyrelsen, skoleleder og andre ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

16. Efter bestyrelsens skøn, kan bestyrelsen give en eller to elever fra overskolen (9. til 12. klasse – inkl.) mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne som observatør.

 

§ 4. Bestyrelsens arbejde

1.  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsmini­steren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler for frie grundskoler.

2.  Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolelederen.

3.  Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra skolelederen.

4.  Bestyrelsen fastsætter for sin virksomhed en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen underskrives af de medlemmer, der deltager i mødet. Konstateret inhabilitet skal føres til protokol.

5.    Bestyrelsen sørger for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Årsrapporten godkendes af bestyrelsen og revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

6.    Årsrapporten udarbejdes, revideres og afsluttes så betids, at den kan indsendes inden for de til enhver tid af ministeriet angivne frister herfor. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

7.    Fastansatte ved skolen og forældre til elever har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

8.    Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.

9.    Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Formandens – og ved dennes eventuelle fravær næstformandens – stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende.
Ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder om ændring af vedtægten, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter og nedlæggelse af skolen, kan beslutninger kun træffes ved et kvalificeret flertal på ¾ af bestyrelsen – og for så vidt angår ændring af skolens formål eller dens nedlæggelse kun på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.

10. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, størrelsen af forældrebetaling for skolefritidsordningen samt træffer selv beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

11. Bestyrelsen skal orientere undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

  

§ 5. Årsmøde og valg af tilsynsførende

1.  Deltagere på Årsmødet består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af Lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller barnet i pleje.

2.  Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

3.    Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til Årsmøde, hvor alene personer, der tilhører forældrekredsen, kan foretage valg af en eller flere tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, jfr. § 2. stk. 1. i vedtægterne.

4.    Bestyrelsen indkalder til Årsmøde i maj måned. Det pædagogiske og det administrative personale kan deltage uden stemmeret.

5.    Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a.    Beretning fra skolens liv, herunder erklæring fra den / de tilsynsførende.

b.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

c.    Valg af tilsynsførende (mindst hvert 4. år)

d.    Eventuelt

6.    På Årsmødet skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab ligge til gennemsyn

7.  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære møder i forældrekredsen. Indkaldelsen af møder i forældrekredsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

 

§ 6. Skoleforening

1.    Skolen blev i 1950 grundlagt af Rudolf Steiner Skoleforeningen i København. Samtlige forældre / forældremyndighedshavende skal være medlem af Skoleforeningen, således at mindst en forældre / forældremyndighedshavende er medlem af skoleforeningen. Kontingentet fastsættes af skolens bestyrelse.

 

§ 7. Skolens drift

1.  Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og ved frivillige bidrag fra Rudolf Steiner Skoleforeningen i København samt bidrag og gaver fra andre.

2.    Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelser herom i lov om friskoler og private grundskoler mv. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

3.    Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

4.    Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, byggeforanstaltninger og lignende.

 

§ 8. Tegningsret

1.  Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

2.    Til køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

3.    Skolens bestyrelse kan i nærmere fastlagt omfang give skolens leder, under bestyrelsens ansvar, bemyndigelse til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse

 

§ 9. Vedtægtsændringer

1.  Beslutning om ændringer af vedtægterne kan foretages af bestyrelsen.

2.    Beslutning om ændring af vedtægterne kræver ¾ flertal i bestyrelsen.

3.    Ændringer i vedtægtsbestemmelserne angående skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

4.    Vedtægterne skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, med angivelse af navn og adresse i maskinskrift. Det skal fremgå hvem der er formand og næstformand.

 

§ 10. Nedlæggelse

1.  Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 3/4 flertal, og kun efter at have orienteret forældrekredsen herom. Orientering om nedlæggelse skal ske, umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse er truffet.

2.  Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

3.  Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende og forældrekredsen meddelelse om skolens nedlæggelse, og orientering om grundlaget herfor.

4.  Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten.

5.  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

6.  Eventuelt overskydende midler skal anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. efter Undervisningsministeriets godkendelse .

 

 

Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Ovenstående vedtægter er godkendt på et bestyrelsesmøde den 12. juni 2014 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 02. juli 2014.