"Rudolf Steiner Skoleforeningen i København" (i dag "Rudolf Steiner Skole-foreningen i Gentofte") blev stiftet i oktober 1949 af en gruppe initiativrige mennesker, der var enige om, at tiden var inde til grundlæggelsen af en Waldorfskole i Danmark. Her vedtog man skoleforeningens vedtægter og skolens navn VIDAR. Det blev fra begyndelsen af 1950 skoleforeningens opgave at finde og ansætte lærere, stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed, såsom bygninger med undervisningslokaler og materialer, samt at sikre skolens økonomiske drift. Af de 51 fremmødte ved det stiftende møde var flertallet forældre, som ønskede, at deres børn skulle gå i en skole baseret på den af Rudolf Steiner udviklede pædagogik og dennes omfattende menneskesyn og verdensbillede. Det er en naturlig del af skoleforeningens fortløbende arbejde at beskæftige sig med dette menneskesyn og verdensbillede, både med henblik på hele tiden at udvide forståelsen af disse tanker og i det praktiske at forsøge at realisere dem. Dette mål er formuleret i skoleforeningens formålsparagraf § 2, som lyder:
 

Foreningens formål er:
a. at værne om og hjælpe Vidar Skolen samt fremme det ideelle og økonomiske grundlag for denne.
b. at støtte bestræbelser, der går ud på at fremme arbejdet for Rudolf Steiners pædagogik.

 

I 1962 måtte det administrative "afsnøres" fra skoleforeningens virke for at opfylde betingelserne for fortsat statstilskud. Derfor blev "Den Selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen i København, Vidar Skolen" dannet, i daglig tale kaldet "Den Selvejende Institution" eller DSI. Ved den lejlighed blev sammensætningen af skolens bestyrelse fastsat.

Gennem de første mange år var skoleforeningens virke ret så synligt i skolens daglige liv: det omfattede store byggesager, fremskaffelse af økonomiske midler (som for eksempel ved skolens julebasar) til udformningen af nye bygninger og på andre måder at støtte skolens trivsel.

 

Skoleforeningen er:

1. Alle forældre til børn på skolen.

2. Venner af skolen.

3. Foreningens bestyrelse (Præsidiet).

I vedtægternes § 3 kaldes bestyrelsen: Præsidiet. Det har til opgave at virke i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Præsidiet består af syv medlemmer, der mødes en aften om måneden for bl.a. at blive orienteret om og derpå drøfte aktuelle sager.

Desuden arbejdes der med et af Præsidiet valgt værk af Rudolf Steiner.

 Én gang om året afholdes skoleforeningens årsmøde, hvor man hører formandens beretning og får forelagt det af bestyrelsen godkendte regnskab.

Skoleforeningens synlighed er til tider markant og til andre tider mere skjult. Den praktiske støtte omfatter byggeprojekter, hjælp til læreruddannelser, videregående og supplerende kurser, almen hjælp til skolens sociale trivsel, hjælp til andre skoler i ind- og udland og ungdomsaktiviteter.

Foruden de ovennævnte aktiviteter søger Præsidiet at støtte eller tage initiativ til f. eks. foredrag eller kurser, der kan være en hjælp til, at forældre og interesserede får et større indblik i skolens pædagogiske, idémæssige, sociale og kulturskabende baggrund.

Enhver kan henvende sig med ønsker og ideer til aktiviteter!!

De venligste hilsener

Præsidiet
Rudolf Steiner Skoleforeningen i Gentofte, 2016.

 

Medlemskontingent er for tiden 200,-kr.  pr. år. Optagelse af nye medlemmer kan foretages ved henvendelse til skolens kontor på tlf. nr. 3965 7118 eller ved indbetaling af medlemskontingent på Merkur bank 8401-1053422.