Skoleforeningens vedtægter

§ 1

Foreningens navn er. Rudolf Steiner Skoleforeningen i København. Dens hjemsted og værneting er København.

 

§ 2

Foreningens formål er.

a. at værne om og hjælpe Vidar Skolen samt fremme det ideelle og og økonomiske grundlag for denne.

b. at støtte bestræbelser, der går ud på at fremme arbejdet for Rudolf Steiners pædagogik.

 

§ 3

Foreningens ledelse: Foreningen ledes af et præsidium, der består af mindst 7 medlemmer.

Ved et præsidiemedlems udtræden eller død vælger de øvrige medlemmer, når de finder det påkrævet, et nyt medlem.

 

§ 4

Præsidiet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§ 5

Foreningen tegnes retsgyldigt ved formand eller næsformand sammen med et andet præsidiemedlem.

 

§ 6 

Som medlem af foreningen kan enhver interesseret optages efter anmodning til præsidiet. Et medlem kan ekskluderes al foreningen ved prædiets eenstemmige beslutning.

 

§ 7

Et medlem, der udtræder af foreningen, har inte krav pa foreningens midler.

 

§ 8

Kontingentet fastsættes af præsidiet og andrager for tiden kr. 200,00 pr. år. 
Kontingentet opkræves een gang årligt i maj måned.

 

§ 9

Medlemmerne har ingen økonomiske forpligteler på foreningens vegne, og der hæftes kun med dennes midler.

 

§ 10

Årsmøde afholdes hvert år inden 1. november.

Der indkaldes skriftligt til dette med mindst 8 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde:

1. valg af dirigent,

2. formandens beretning,

3. forelæggelse af det af præsidiet godkendte regnskab.

4. valg af revisor.

5. evenuelt.

 

§ 11

Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår med kontingentregler som anført i § 8 er 1983.

 

§ 12

Beslutninger indenfor præsidiet træffes ved almindelig stemmeflerhed, herunder også beslutning om ændringer i foreningens vedtrægter.

Ændring af foreningens formål kan dog kun finde sted ved præsidiets eenstemmige beslutning.

 

§ 13

Foreningen har intet erhvervsmæssigt formål. Medlemmerne har derfor intet retsligt krav på foreningens formue.

 

§ 14

Opløses  foreningen, skai dens midler anvendes i overensstemmelse med § 2.

Ved beslutning om foreningens opløsning og anvendelse af dens midler, kræves præsidiets eenstemmige vedtagelse.

 

 

Revideret den 12. september 2016.

Yvonne Bæk

Kirsten Brandt

Ulla Engelbrecht

Robert Savi

Dorte Kopp-Rasmussen

Frank Jensen

Ole Petersen