Evaluering af skolens samlede pædagogiske indsats 2015-16

I såvel over- som underskole har der gennem hele skoleåret været fokus på den formative evaluering i skolen.

Grundskolen har afprøvet denne evalueringsform ved forældresamtaler i 2., 4.  og 6. klasse. Samtalerne har taget udgangspunkt i en summativ evaluering præsenteret af læreren. Derefter har der i samtalerne været fokus på hvorledes eleven fremadrettet kan arbejde med målene for undervisningen, og hvorledes  forældre og skole skal støtte eleven deri.

 

Overskolen har udarbejdet og afprøvet en struktur for den formative evaluering der tager hensyn til arbejdsformerne, således at hovedfagsforløbene evalueres på én måde, de ugentlige fagtimer på en anden, mens håndværk evalueres på en tredje:

Hovedfagene er periodeundervisning, således at der undervises i et fag fx litteratur i 3 – 4 uger, hver morgen i 2 timer , derefter fx fysik i 3 –4 uger osv. Efter hver periode evalueres undervisningen summativt ved skriftlige prøver, opgaver oa. På baggrund heraf holdes en formativ evalueringssamtale med eleven ved begyndelsen af næste hovedfagsperiode i det pågældende fag.

Til den formative evaluering af fagtimerne holdes der elevsamtaler 2 gange årligt Aftalerne arkiveres til opfølgende samtaler. Håndværksfagene evalueres formativt løbende i selve undervisningen.

Den nye struktur med summativ/formativ evaluering i såvel grund- som overskole er faldet positivt ud og er derfor implementeret i årsplanen for skoleåret 2016/2017 og vil fremadrettet være Vidar Skolens evalueringsmetode.

 

Evalueringen af det øgede fokus på fagenes udvikling på langs i skoleforløbet  især hvad gælder dansk og matematik har resulteret i at timetallet i disse to fag er øget med en time ugentligt i 9. - 12. klasse i skoleåret 2016/2017. Samarbejdet på langs i skolen om at forbedre rammerne for den faglige læring er påbegyndt, men ikke gjort færdigt; det er derfor stadig et fokusområde i 2016/2017. Det samme gælder IT- og medieområdet hvor vi har fokus på lærernes efteruddannelse.