Vidar Skolens samlede evalueringssystem

Skoledagen på Vidar Skolen er inddelt i hovedfag fra kl. 8.00 til kl. 10.00, efterfulgt af fagtimer af 45 minutters varighed. Hertil kommer fra 9. klasse håndværksundervisning i ugentlige blokke fra 13.30 til 15.15. Særlige projekter i de større klasser udarbejdes hjemme og afleveres som udstillinger på skolen. 

Hovedfag

Hovedfagsundervisningen er inddelt i perioder, og en hovedfagsperiode varer tre til fire uger med undervisning i ét fag, fx historie, biologi, geografi, kunstbetragtning osv. Her gennemgåes faget i koncentreret form. Eleverne afleverer efter hovedfagsperioden et periodehæfte (rapport), der i tekster og tegninger omhandler det underviste og bearbejdede stof. Det afleverede periodehæfte bliver gennemlæst af læreren og returneret med kommentarer. I vurderingen tages også elevernes mundtlige præstationer i betragtning, fx foredrag. Perioden vil ofte blive afsluttet med en række skriftlige spørgsmål indenfor det gennemgåede stof. Det ovenstående danner grundlag for elevernes vidnesbyrd, der gives hvert andet år.

Fagtimer

I fagtimerne undervises der i dansk, matematik, sprog (engelsk og tysk fra 1. klasse, spansk fra 9. klasse), religion, bevægelse (eurytmi og gymnastik), håndarbejde, samt musik.  Gennem spørgsmål, samtale og fremlæggelser i timerne og ved gennemgang af stillede skriftlige opgaver kan læreren løbende følge med i den enkelte elevs standpunkt i faget. Også i fx dansk, matematik og sprog kan læreren uddele prøver i det gennemgåede stof.

Håndværk

Eleverne arbejder med forskellige former for håndværk gennem hele skoleforløbet.

Fra 5. klasse og sluttende med afgangsklassen, arbejdes der i skemalagte perioder med f.eks træsløjd, smedning, kurvefletning, bogbinding, skosyning, vævning.

Det færdige resultat af håndværksperioderne vurderes af en faglærer, og ligesom i andre fag vurderes her også de moralske aspekter af eleveres deltagelse. Det kunne være flid, i hvilken grad evnerne er blevet udnyttet, den sociale omgang med de andre elever o.s.v. Denne vurdering tages med i vidnesbyrdet.

 

Projekter

Der er tradition på Vidar Skolen for at udføre visse projekter på bestemte klassetrin. Disse vurderes og tages med i vidnesbyrdene.

I 8. klasse arbejder eleverne individuelt med en tre-måneders opgave. De færdige opgaver udstilles for skolens elever og forældre. Det er også muligt at arrangere en mundtlig fremlæggelse for forældrene.

I 9. klasse tager eleverne på en uges landbrugstur ved et biodynamisk landbrug. I den efterfølgende uge bearbejder eleverne turen og fremlægger forhold vedrørende økonomi, dyrevældfærd, forurening, økologi o.s.v.

I 10. klasse tager eleverne på en uges landmålingstur, hvor færdighederne i trigonometri omsættes i korttegning. Typisk opmåles en mindre dansk ø, hvor kyststrækningen, bygninger, veje og bevoksning o.s.v. afsættes på kortet. De færdige kort udstilles for skolens elever og forældre.

I 11. klasse tager eleverne til Istanbul i Tyrkiet i forbindelse med samfundsfag- og historieundervisningen. Efter turen udarbejdes rapporter, der fremlægges for overskolen.

I 12. klasse rejser eleverne afsted på en tre ugers kunstrejse til Italien. Eleverne udarbejder en rapport, og skitser og tegninger udstilles efterfølgende på skolen.

Igennem hele skoleforløbet beskæftiger eleverne sig med drama, og det tilstræbes, at hver klasse laver et skuespil ca. hvert andet år. De enkelte forestillinger vises for eleverne i skoletiden og for forældrene om aftenen. I arbejdet med skuespillene indgår arbejde med kostumer, kulisser, lyssætning osv.

Overskoleeleverne (9. til 12. klasse) indgår i skolens symfoniorkester. Orkesteret består af 60-70 elever og afholder koncerter og en årlig turné til udlandet med fire koncerter. Også på skolen spilles der koncerter for forældre og elever. Alle elever har musikundervisning fra 1. til 12. klasse. I 3. klasse overgår alle fra fløjte til violin. I 5. klasse vælges et særligt orkesterinstrument, der passer sig for eleven. De enkelte elever får en bedømmelse af deres musiske præstationer i vidnesbyrdet.

Afslutningsvis skal det nævnes, at skolen hvert år sætter to store udstillinger op for forældre og skolens venner. Her er alle klasser repræsenteret med både skriftlige, kunstneriske og håndværksmæssige arbejder. Dette giver både forældre og lærere et overblik over skolens præstationer som helhed.

 

Lærerkonferencer, forældremøder, forældrekonsultationer og vidnesbyrd.

Lærerkonferencer
Alle skolens lærere samles én gang om ugen til en fælles pædagogisk konference, hvor samtlige klasser hvert skoleår gennemgåes efter tur, elev for elev. Her beskrives både faglige og sociale aspekter af eleven. Denne gennemgang giver det samlede kollegium et indblik i alle skolens elever. Det er også her kollegiet kan  fordybe sig i antroposofiske tekster og belyse og diskutere pædagogiske spørgsmål med mere.

Efter den fælles konference deles konferencen op i underskolekonference (1. til 8. kl.) og overskolekonference (9. til 12. kl.). På disse delte konferencer drøftes forskellige forhold og problemstillinger, der løbende opstår i skolelivet. Det er her muligt at fordybe sig yderligere i forhold relateret til enkelte elever og sammen aftale praktiske tiltag for videre forløb. 

Forældremøder
Der afholdes mindst to årlige forældremøder i alle skolens klasser. Her møder forældrene de lærere, der er tættest knyttet til klassen. Her gennemgåes klassen som helhed, og forældrene kan frit stille spørgsmål.

Ud over disse forældremøder afholdes der forældre/elev konsultationer i 9. og 10. klasse. Der afsættes en halv time til hver elev. I denne samtale kan eleven komme til orde og selv beskrive sin situation i klassen. Herefter bliver der fremlagt skriftlige kommentarer fra forskellige faglærere. Disse bliver læst op, og man sikrer sig, at lærernes opfattelse af eleven stemmer overens med elevens og forældrenes. Er der ikke overensstemmelse, går man i dybden. Eventuelt indkaldes til flere samtaler. Til konsultationerne fremlægges også detaljerede fraværsstatistikker og statistikker over elevernes opgaveafleveringer.

I 1. og 2. klasse er klasselæreren på hjemmebesøg hos hver enkelt elev. Derved kan klasselæreren danne sig et dybere indblik i barnets væsen, idet læreren får kendskab til familieforhold, opdragelse, kost og vaner o.s.v.

Vidnesbyrd
Skolen er karakter- og eksamensfri. Vidnesbyrdene er derfor den vigtigste formidling af lærernes bedømmelse af eleven til hjemmet og til eleven selv. De gives hvert andet år: 2., 4., 6., 8., 10. og 12. klasse. I 9. klasse udleveres der som nævnt ovenfor to mindre vidnesbyrd til konsultationerne.

Vidnesbyrdene bliver mere og mere omfattende op gennem klasserne; fra at være skrevet på vers til de små, til et 50 siders vidnesbyrd i 12. klasse. Vidnesbyrdene indeholder i de højere klasser desuden en pensumsbeskrivelse til hvert enkelt fag.

Opfølgning
Staten har indført eksamensprøver efter folkeskolens 9. klasse. Disse prøver ønsker staten også indført i friskolerne. I friskolerne er denne ordning dog under visse omstændigheder frivillig. Vidar Skolen har valgt at holde sig udenfor ordningen, idet skolen er karakter- og eksamensfri. Skolen har imidlertid besluttet at følge evalueringen af 9. klasserne nøje og i samarbejde med klassens forældre overveje om den evalueringsform, der er beskrevet i det ovenstående, er tilstrækkelig. Findes formen utilstrækkelig, kan man overveje et egentlig vidnesbyrd efter 9. klasse.